Partnervoorwaarden – 18 juni 2021

De Besloten Vennootschap ikhouvanshoppen B.V. (hierna: ikhouvanshoppen.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83119019 en is gevestigd aan Xenonstraat 156 (1362GH) te Almere.
 • Omgeving: ikhouvanshoppen.nl.
 • Platform: de omgeving waarop derde partijen hun producten, vallend binnen door ikhouvanshoppen.nl aangewezen productcategorieën, aan Gebruikers kunnen aanbieden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden inclusief alle bijlagen.
 • Partner(s): iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door ikhouvanshoppen.nl als verkoper is geaccepteerd.
 • Verkoopaccount: het door de Partner in de Omgeving aangemaakte account.
 • Artikelen: alle producten waarvan ikhouvanshoppen.nl kenbaar heeft gemaakt dat deze door Partners mogen worden aangeboden in de Omgeving.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Artikel via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Partner en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Artikel bij de Partner via het Platform.
 • Content: (een deel van) de specificaties van Artikelen in de Omgeving, welke specificaties en Artikelen door ikhouvanshoppen.nl te allen tijde kunnen worden aangepast, bestaand uit onder meer tekst, afbeeldingen en technische specificaties, die ikhouvanshoppen.nl ten behoeve van de Partners ter beschikking stelt.
 • Totaalprijs: prijs inclusief BTW, verzendkosten en voor zover van toepassing verwijderingsbijdrage en alle andere voorkomende eventueel van overheidswege opgelegde bedragen die de Klant in rekening worden gebracht
 • Vergoeding: de door ikhouvanshoppen.nl aan de Partner in rekening gebrachte kosten, zoals een gedeelte van de en/of commissie berekend over de Verkoopprijs, bestaand uit een vaste en/of een variabele component, kosten voor het gebruikmaken van verzendlabels via ons platform, eventuele kosten inzake het afhalen en/of “click & collect” en/of kosten voor de “Shoplokaal” diensten.
 • Verkoopprijs: Verkoopprijs: prijs inclusief verzendkosten, inclusief een eventuele verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen van overheidswege opgelegd, inclusief BTW en inclusief de servicebijdrage.
 • Koopblok: de beste verkooppositie voor een Artikel in de Omgeving. De Partner in het koopblok wordt als eerste verkoper getoond, indien meerdere Partners hetzelfde Artikel aanbieden. In het koopblok wordt per Artikel slechts één Partner getoond.
 • Iedere Partner dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 • Aanmelding als Partner houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden.
 • Om als Partner te kunnen handelen dient de Partner: i. al minstens 10 weken te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland; ii. te beschikken over een BTW-nummer; iii. te beschikken over een account bij ikhouvanshoppen.nl; iv. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving; v. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard.
 • De Partner is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 • De Partner kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Partner onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Partner meerdere Verkoopaccounts aan te maken.
 • De Partner is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. ikhouvanshoppen.nl is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Partner op te schorten met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden.
 • Indien de Partner niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens ikhouvanshoppen.nl, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Partner op te schorten (conform artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden), totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 • De Partner is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.
 • De Partner kan nieuwe en tweedehands artikelen aanbieden.
 • ikhouvanshoppen.nl is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Partner enig recht geldend kan maken op ikhouvanshoppen.nl als gevolg daarvan. ikhouvanshoppen.nl behoudt zich het recht voor om, onder opgave van redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 • De productcategorieën en/of subcategorieën die door ikhouvanshoppen.nl zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op het Platform. De door ikhouvanshoppen.nl opgestelde productcategorieën en/of subcategorieën kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden.
 • Het staat ikhouvanshoppen.nl vrij om, onder opgave van redenen, de Partner niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Partner zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van ikhouvanshoppen.nl. Mocht het Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen
 • Ter bescherming van ikhouvanshoppen.nl en het Platform streeft ikhouvanshoppen.nl een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na.
 • ikhouvanshoppen.nl zal tweedehands Artikelen van de Partner niet op het Platform tonen indien de Verkoopprijs van het Artikel hoger is dan de Verkoopprijs van hetzelfde Artikel dat op dat moment op de Omgeving als nieuw wordt aangeboden in het Koopblok, indien van toepassing.
 • ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Partner vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van ikhouvanshoppen.nl niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van ikhouvanshoppen.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van ikhouvanshoppen.nl, het Platform of derden.
 • De Partner mag zelf bepalen welke retourkosten Partner in rekening bij de Klant brengt. De retourkosten mogen echter nooit hoger zijn dan de kosten voor verzending/een verzendlabel.
 • Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij ikhouvanshoppen.nl een bestelling plaatsen voor een door de Partner aangeboden Artikel.
 • Een bestelling voor een door de Partner aangeboden Artikel zal vervolgens worden verwerkt door ikhouvanshoppen.nl.
 • Indien de Partner een bestelling ontvangt via ikhouvanshoppen.nl is de Partner niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de procedure van ikhouvanshoppen.nl.
 • De Partner zal bij het verzenden van de bestelling gebruik maken van een verzendzegel waarop het bij de bestelling behorende ikhouvanshoppen.nl bestelnummer is opgenomen. Wanneer dit niet mogelijk is maakt Partner voor het verzenden van de bestelling gebruik van de pakbon die daartoe door ikhouvanshoppen.nl digitaal aan de Partner ter beschikking wordt gesteld. De Partner zal deze pakbon uitprinten en hier geen wijzigingen in aanbrengen.
 • De Partner is voor de verpakking van de bestelling alleen bevoegd gebruik te maken van een: i. merkloze verzendoos; ii. een verzenddoos met daarop de bedrijfsnaam van de Partner of de naam waaronder de Partner op het Platform actief is; of iii. een rechtstreeks door de Partner bij ikhouvanshoppen.nl ingekochte verzenddoos met daarop de bedrijfsnaam en beeldmerk van ikhouvanshoppen.nl.
 • Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Partner aangeboden Artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Partner en de Klant. De Partner is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden te hanteren die als bijlage 1 aan deze Gebruikersvoorwaarden zijn toegevoegd en hier een onverbrekelijk onderdeel van uit maken.
 • De Partner erkent dat ikhouvanshoppen.nl geen partij bij deze Koopovereenkomst is en/of wordt. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden (Driepartijen)” moeten accepteren alvorens Klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een Koopovereenkomst met de Partner via het Platform. Deze voorwaarden gelden tussen ikhouvanshoppen.nl en de Klant en zien op de door ikhouvanshoppen.nl te leveren dienst, zijnde het Platform, en de gebruikmaking daarvan door de Klant. ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd de “Algemene voorwaarden (Driepartijen)” van tijd tot tijd te wijzigen.
 • De Partner is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de Koopovereenkomst. De Partner erkent dat in overeenstemming met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene voorwaarden (Driepartijen), de Klant zich kan wenden tot ikhouvanshoppen.nl. De Partner zal ikhouvanshoppen.nl vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens ikhouvanshoppen.nl, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 • De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Partner. De Partner garandeert dat door haar ontvangen vragen van Klanten binnen vierentwintig (24) uren worden beantwoord. Hierbij tellen zaterdag, zondag en Feestdagen niet mee.
 • De Partner erkent en accepteert dat Klanten deelnemen aan een evaluatiesysteem (op basis waarvan de Partner een zogenaamde ‘rating’ verkrijgt) en tevens reviews over de Partner kunnen schrijven en op de Omgeving kunnen (laten) plaatsen. ikhouvanshoppen.nl heeft geen invloed op deze reviews en zal deze niet censureren, tenzij de Partner aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of over een andere Partner gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. Dergelijke reviews kunnen door ikhouvanshoppen.nl worden verwijderd zodra zij daar kennis van draagt.
 • De Partner is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Algemene voorwaarden (Driepartijen) (van ikhouvanshoppen.nl, zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De Partner is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een Klant buiten het Platform om te (her)sluiten.
 • ikhouvanshoppen.nl stuurt Klanten nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per email. De Partner machtigt ikhouvanshoppen.nl onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de Partner met de Klant rechtstreeks te communiceren zonder dat ikhouvanshoppen.nl partij wordt bij de Koopovereenkomst.
 • De Partner betaalt aan ikhouvanshoppen.nl per via het Platform verkochte Artikel, tenzij de Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1, door een Klant wordt ontbonden, een Vergoeding. De Partner erkent dat ikhouvanshoppen.nl gerechtigd is twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding voor iedere subcategorie en/of productcategorie eenzijdig aan te passen. De Partner wordt hier zeven (7) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd.
 • ikhouvanshoppen.nl zal het Platform zodanig inrichten dat Klanten aan ikhouvanshoppen.nl betalen. ikhouvanshoppen.nl zal de betalingen van de Klanten incasseren. In beginsel accepteert ikhouvanshoppen.nl alleen Klanten, die zij ook voor de aanschaf van haar eigen Artikelen accepteert en behoudt ikhouvanshoppen.nl zich te allen tijde het recht voor Klanten niet te accepteren. De Partner verleent hierdoor aan ikhouvanshoppen.nl het onherroepelijk recht om in naam van ikhouvanshoppen.nl en met uitsluiting van de Partner de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 • De Partner is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Partner zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan ikhouvanshoppen.nl kan plaatsvinden. De Partner accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan ikhouvanshoppen.nl de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Partner.
 • De Totaalprijs van ieder Artikel dat door Partner wordt aangeboden op het Platform, dient gelijk te zijn aan de Totaalprijs waarvoor Partner het desbetreffende Artikel op haar eigen website aanbiedt. Partner is gerechtigd om voornoemd bedrag eventueel te verhogen met verzendkosten. Deze voorwaarde wordt aan de Partner opgelegd om te voorkomen dat enkel wordt ‘meegelift’ met het potentiële bereik van het Platform met als doel te proberen de verkoop (tegen een lagere Totaalprijs) op de eigen website te sluiten, zodat ikhouvanshoppen.nl de kwaliteit, innovatie en voortbestaan van het Platform in stand kan houden.
 • Indien een Koopovereenkomst binnen de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 wordt ontbonden, dan zal ikhouvanshoppen.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren, binnen de termijn zoals gesteld in deze algemene voorwaarden. In het geval de Partner de betaling van deze Koopovereenkomst al van ikhouvanshoppen.nl heeft ontvangen dan is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd dit bedrag op Partner te verhalen. Wordt een Koopovereenkomst na de termijn als genoemd in de algemene voorwaarden opgenomen in bijlage 1 ontbonden, dan dient de Klant zich rechtstreeks tot de Partner te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. ikhouvanshoppen.nl is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. ikhouvanshoppen.nl is niet gehouden enig bedrag, aan de Partner te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd de commissie te behouden.
 • De Partner kan in aanmerking komen voor de betaling van een bepaald bedrag door ikhouvanshoppen.nl onder de garantieregeling ter tegemoetkoming in de schade van de Partner in geval de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het is uitsluitend ter beoordeling van ikhouvanshoppen.nl of een Partner ter zake van een bepaalde bestelling in aanmerking komt voor de garantieregeling en wat het maximum garantiebedrag is waarop de Partner in dat geval aanspraak zal kunnen maken. Indien de Partner niet in aanmerking komt voor de garantieregeling accepteert de Partner het betalingsrisico ter zake van het bedrag dat niet door de eventuele garantieregeling wordt gedekt en is ikhouvanshoppen.nl jegens de Partner nimmer aansprakelijk voor betaling daarvan.
 • De door ikhouvanshoppen.nl ontvangen betalingen worden door ikhouvanshoppen.nl, na aftrek van de Vergoeding zoals bepaald in artikel 6.1 van deze Gebruikersvoorwaarden en eventuele verrekening(en) conform artikel 3 van deze Gebruikersvoorwaarden, op het door de Partner opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door ikhouvanshoppen.nl in beginsel één keer per twee weken. Bij schriftelijke toestemming van ikhouvanshoppen.nl kan hiervan afgeweken worden en Partner eerder uit worden betaald. ikhouvanshoppen.nl maakt voor deze betalingen een factuur op. Indien een bestelling 5 werkdagen na de overeengekomen leverdatum, dan wel na de laatste dag van de overeengekomen leverperiode, niet door de Klant is ontvangen, wordt de bestelling door ikhouvanshoppen.nl als niet geleverd aangemerkt. Op de Klant rust dan geen betalingsverplichting en er zal geen uitbetaling aan de Partner plaatsvinden. Indien de Partner reeds is uitbetaald mag ikhouvanshoppen.nl het uitbetaalde bedrag conform artikel 7.3 van deze Gebruikersvoorwaarden verrekenen met toekomstige vorderingen van ikhouvanshoppen.nl op Partner. ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd om de uitbetaling aan de Partner uit te stellen indien dit naar oordeel van ikhouvanshoppen.nl noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Partner in strijd met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde Artikelen niet aan Klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus handelen.
 • Alle conform deze Gebruikersvoorwaarden van Partner te ontvangen bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar. ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd om alle conform deze Gebruikersvoorwaarden van Partner te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met de Partner zoals de Gebruikersvoorwaarden Logistiek via ikhouvanshoppen.nl, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door ikhouvanshoppen.nl ontvangen betalingen als genoemd in artikel 6.2 ikhouvanshoppen.nl kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die de Partner binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen. Wanneer ikhouvanshoppen.nl besluit niet te verrekenen kan zij de betaling als genoemd in artikel 7.2 opschorten, zolang de Partner op grond van deze Gebruikersvoorwaarden dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met ikhouvanshoppen.nl, bedragen aan ikhouvanshoppen.nl verschuldigd is.
 • ikhouvanshoppen.nl heeft ten behoeve van haar Partners voor de levering van Artikelen een overeenkomst gesloten met een verzendservice op basis waarvan de Partners tegen betaling van een vergoeding aan ikhouvanshoppen.nl, gebruik kunnen maken van de verzendservice van deze partijen bij het verzenden van een Artikel aan een Klant. Indien de Partner hiertoe overgaat, sluit de Partner daartoe een overeenkomst met deze verzendservice en zijn de voorwaarden van deze partij(en) van toepassing.
 • ikhouvanshoppen.nl heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Partner en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen zoals genoemd in artikel 5.6 van deze Gebruikersvoorwaarden) een e-mailadress ter beschikking gesteld (retour@ikhouvanshoppen.nl) die het zowel voor de Partner als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden. De door Klant aan voornoemd e-mailadres gestuurd bericht wordt door ihouvanshoppen.nl doorgezet aan Partner. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Partner contact op te nemen onverlet.
 • Alle communicatie die via dit e-mail-adres verloopt wordt door ikhouvanshoppen.nl opgeslagen en kan door ikhouvanshoppen.nl worden ingezien en gebruikt om: de Partner en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen; te beoordelen of de Partner aan het gestelde in artikel 11.2 van deze Gebruikersvoorwaarden voldoet; en procesverbeteringen te analyseren.
 • De Partner stemt hierbij expliciet in en geeft ikhouvanshoppen.nl toestemming om de communicatie die via deze e-mail-applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 • De communicatie die via deze e-mail-applicatie plaatsvindt zal door ikhouvanshoppen.nl maximaal twee jaar worden bewaard.
 • Indien de Partner Artikelen aanbiedt via het Platform die in het productaanbod, de zgn. catalogus, van ikhouvanshoppen.nl zijn opgenomen, dan wordt bij het aanbod van het desbetreffende Artikel van de Partner op het Platform, voor zover ikhouvanshoppen.nl daarover beschikt, door ikhouvanshoppen.nl een afbeelding tezamen met bijbehorende informatie getoond.
 • De Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze Gebruikersvoorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van ikhouvanshoppen.nl direct opvolgen. De Partner zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor ikhouvanshoppen.nl enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de Partner wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door ikhouvanshoppen.nl in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door ikhouvanshoppen.nl kunnen worden gewijzigd, waarbij artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden in acht wordt genomen.
 • Indien de Partner Artikelen wil aanbieden op het Platform, waarover ikhouvanshoppen.nl geen informatie beschikbaar heeft, dan dient de Partner ikhouvanshoppen.nl van de vereiste (product)informatie te voorzien. Deze (product)informatie dient te voldoen aan de door ikhouvanshoppen.nl in dit artikel gestelde content eisen, welke eisen van tijd tot tijd door ikhouvanshoppen.nl kunnen worden gewijzigd, waarbij artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden in acht wordt genomen.
 • De Partner garandeert dat: i. de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten; ii. de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites; iii. de afbeeldingen, geen kortingslabels, watermerken, bedrijfsnamen en/of bedrijfslogo’s bevatten; iv. de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten).
 • De Partner verleent hierbij aan ikhouvanshoppen.nl een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van Partner verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Partner garandeert dat zij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 • ikhouvanshoppen.nl is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 • ikhouvanshoppen.nl is niet verplicht gebruik te maken van door Partner aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 • De Partner dient de (product) informatie aan ikhouvanshoppen.nl aan te leveren.
 • De Partner vrijwaart ikhouvanshoppen.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 9 .
 • Door het openen van een Verkoopaccount en het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden (zie art. 2.2), krijgt ikhouvanshoppen.nl toegang tot de ingevulde bedrijfsgegevens van de Partner. ikhouvanshoppen.nl heeft daarbij inzicht in de offer data, inclusief product data. Hierin staan de EAN-code, de productcategorie, de verkoopprijs, het aantal stuks op voorraad en de productinformatie beschreven. Als de Partner Artikelen verkocht heeft, krijgt ikhouvanshoppen.nl ook inzicht in de order data (zoals omzet inclusief- en exclusief BTW, afzet, naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data (zoals Track and Trace code, retouren en annuleringen) en klantcase data (zoals klantnummer en categorie klantvraag). ikhouvanshoppen.nl heeft tevens inzicht in de gegevens van alle Partners op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het Platform in beeld te brengen.
 • De Partner heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd, waaronder offer data, product data, order data, performance data en klantzaken data. ikhouvanshoppen.nl heeft toegang tot alle door Partners verstrekte data (zie lid 1). De Partners hebben alleen toegang tot data die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun Artikelen is gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Partners, omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke redenen.
 • Enkele gegevens die door ikhouvanshoppen.nl op het Platform worden gegenereerd, worden aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele Partners te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. ikhouvanshoppen.nl verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen.
 • ikhouvanshoppen.nl verstrekt aan de Partner enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze Klantgegevens noodzakelijk zijn voor de Partner om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de NAW gegevens en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 • De Partner garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Koopovereenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Partner zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Verkoopaccount is de Partner niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Partner aansprakelijk voor alle door ikhouvanshoppen.nl geleden schade.
 • De Partner zal alle Klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • ikhouvanshoppen.nl staat niet in voor de juistheid van de (door Klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.
 • Op het Platform worden Artikelen gepresenteerd volgens verschillende rangschikkingsmechanismen, te weten via i) de lijstpagina, ii) de zoekpagina, iii) de productpagina en iv) de aanbevelingen.
 • De in lid 1 genoemde rangschikkingsmechanismen maken elk gebruik van verschillende parameters, welke hieronder zullen worden toegelicht: a. i)De lijstpagina is de pagina die wordt getoond na gebruik van het keuzemenu op het Platform. Welke Artikelen er op een lijstpagina verschijnen, wordt bepaald door de categorie waar de Artikelen in geplaatst zijn. De lijstpagina is een weerspiegeling van de Artikelen in de betreffende categorie. De volgorde van de Artikelen op een lijstpagina wordt bepaald door een algoritme dat de populariteitsscore bepaalt. Dit algoritme maakt gebruik van klantinteractiedata, waarbij de afgelopen dagen belangrijk zijn. Het gaat om onder andere:
  1. het aantal verkopen van een Artikel;
  2. het aantal clicks op een Artikel.
  b. Het is voor de Partner mogelijk om door te adverteren hoger op de lijstpagina te komen. Dit kan echter nimmer de eerste organische positie zijn.
  c. ii) De zoekpagina is de pagina die wordt getoond na het gebruik van de zoekbalk op het Platform. Welke Artikelen er op een zoekpagina verschijnen, wordt bepaald door een combinatie van een de populariteitsscore (zie onder i) hierboven) en een zogenaamde ‘relevantiescore’. De relevantiescore wordt bepaald op basis van de informatie die over de Artikelen bekend is, onder andere de titel en de specificaties daarvan. Een Artikel kan op deze manier in meer of minder mate ‘matchen’, hetgeen een relevantiescore oplevert. Partners kunnen door te adverteren hoger op de zoekpagina komen te staan. Dit kunnen echter nimmer de eerste 2 organische posities zijn.
  d. iii) Indien meerdere Partners hetzelfde Artikel op het Platform aanbieden, probeert ikhouvanshoppen.nl de Klant van dienst te zijn door één Partner aan te bevelen. Die Partner heeft op basis van het zogenaamde ‘koopblokalgoritme’ op dat moment het beste aanbod voor de Klant en verkrijgt daarmee het Koopblok. De belangrijkste parameters die worden gebruikt om het aanbod van een Partner te waarderen, zijn:
  bestelbaarheid van het Artikel; kwaliteit van het Artikel (bijv nieuw, tweedehands, geretourneerd, etc.); prijs van het Artikel incl. verzendkosten en BTW; leveringscondities, bestaande uit: levertijd van het Artikel; termijn waarbinnen levering van Artikel geschiedt (bijv. voor 23.00 uur besteld, morgen in huis); extra leveropties, zoals bijvoorbeeld avond- en weekendlevering, same day delivery, pick-up-points). prestatiescore van de Partner die is gebaseerd op: leverbetrouwbaarheid; annuleringen van orders door Partner; beoordelingen van Klanten; volgbaarheid van leveringen o.b.v. track & trace. e.
  iv) Op verschillende pagina’s toont ikhouvanshoppen.nl aanbevelingen waarvan ikhouvanshoppen.nl verwacht dat deze relevant zijn in relatie tot het Artikel dat de Klant bekijkt, zoals bijvoorbeeld “Anderen bekeken ook”. De volgorde van de aanbevolen Artikelen wordt bepaald door een algoritme dat de populariteitsscore bepaalt. Dit algoritme maakt gebruik van klantinteractiedata, waarbij recentere data belangrijker is dan oude(re) data. Daarnaast gebruikt ikhouvanshoppen.nl productinformatie vanuit de catalogus, zoals genoemd in artikel 2.1 van de Gebruikersvoorwaarden. De gebruikte informatie voor klantinteractiedata en productinformatie bevat onder andere:
 • waar Klanten die het Artikel bekeken ook op hebben geklikt;
 • welke Artikelen die Klanten uiteindelijk kochten;
 • de vergelijkbaarheid (van o.a. titel, beschrijving, merk, categorie, prijs etc.) van het Artikel met de mogelijke aan te bevelen Artikelen.
 • De Partner verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 • De Partner garandeert dat:
  uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Partner op voorraad liggen;
  achtennegentig procent (98%) van de Artikelen te allen tijde worden geleverd binnen de door de Partner op het Platform vermelde levertijd, tenzij de Partner met de Klant een andere levertijd is overeengekomen;
  alleen Artikelen zullen worden aangeboden in de productcategorieën die door ikhouvanshoppen.nl zijn opengesteld;
  de door haar aangeboden Artikelen haar eigendom zijn, de Artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden Artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  het aanbod op het Platform zal voldoen aan de in het land van verkoop geldende wet- en regelgeving;
  de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten(zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  het handelen van de Partner en/of Artikelen van de Partner de reputatie en/of het imago van ikhouvanshoppen.nl of de Omgeving niet zullen schaden;
  door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden (Driepartijen), alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van ikhouvanshoppen.nl ter zake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 • De Partner zal ikhouvanshoppen.nl vrijwaren tegen alle schade van claims tegen ikhouvanshoppen.nl als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 • Het is de Partner niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen aan de Klanten, dan wel anderszins commerciële uitingen bij de Klanten te bezorgen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van ikhouvanshoppen.nl, waaronder meer de grafische ontwerpen, concepten en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij ikhouvanshoppen.nl en worden niet overgedragen aan Partner.
 • Partner behoudt het eigendom van de content die zij zelf op de Website van ikhouvanshoppen.nl plaatst of laat plaatsen, indien en voor zover deze content reeds niet aan derden toebehoort.
 • Het is Partner verboden om informatie die ikhouvanshoppen.nl in het kader van de uitvoering van de Dienst heeft gedeeld, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van ikhouvanshoppen.nl.
 • Indien daartoe verzocht, is Partner gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van ikhouvanshoppen.nl terstond aan ikhouvanshoppen.nl te retourneren.
 • Het is Partner niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 • Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van intellectuele eigendomsrechten.
 • Als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van ikhouvanshoppen.nl wordt beschouwd ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst valt. Elke inbreuk die Partner en/of diens Koper maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ikhouvanshoppen.nl, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van ikhouvanshoppen.nl onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.
 • ikhouvanshoppen.nl is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Partner geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount.
 • Een reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door ikhouvanshoppen.nl te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als ikhouvanshoppen.nl vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de Partner facturen van ikhouvanshoppen.nl onbetaald laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van ikhouvanshoppen.nl of derden, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van ikhouvanshoppen.nl verstoort of naar oordeel van ikhouvanshoppen.nl schadelijk kan zijn voor de goede naam van ikhouvanshoppen.nl of derden.
 • In het geval ikhouvanshoppen.nl overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount, neemt ikhouvanshoppen.nl een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel.
 • ikhouvanshoppen.nl is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) ikhouvanshoppen.nl op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent en iii) de Partner zich herhaaldelijk niet houdt aan de Gebruikersvoorwaarden.
 • ikhouvanshoppen.nl is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Partnersschap niet langer ter beschikking te stellen.
 • De Partner kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan de afdeling Partnerservice van ikhouvanshoppen.nl: partners@ikhouvanshoppen.nl met als onderwerp “opzegging overeenkomst ikhouvanshoppen”.
 • Indien het Partnersschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  i. wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  ii. is de Partner niet langer gerechtigd om de Content, de Artikelen en de ikhouvanshoppen.nl merken (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 • De Partner kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door ikhouvanshoppen.nl in verband met de beëindiging van het Partnersschap door ikhouvanshoppen.nl en de Partner doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 • De gegevens/data die ikhouvanshoppen.nl van de Partner ontvangen, blijven te allen tijde in bezit van ikhouvanshoppen.nl, ongeacht of het Verkoopaccount nog actief is of inactief is/beëindigd is.
 • De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount.
 • De Partner vrijwaart ikhouvanshoppen.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 • De Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart ikhouvanshoppen.nl voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 • Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van ikhouvanshoppen.nl, is ikhouvanshoppen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –Partner in verband met het gebruik van het Platform, het Verkoopaccount, de Content en/of de Artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen, onjuiste Contentinformatie etc.
 • Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 17 lid 4 van de Gebruikersvoorwaarden door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat ikhouvanshoppen.nl in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.
 • Overmacht:
  a. ikhouvanshoppen.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  b. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van ikhouvanshoppen.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van ikhouvanshoppen.nl en (xi) overige situaties die naar het oordeel van ikhouvanshoppen.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  c. ikhouvanshoppen.nl heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ikhouvanshoppen.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
  d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  e. Voor zover ikhouvanshoppen.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Partner is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 • Indien de Partner niet tevreden is met de manier waarop ikhouvanshoppen.nl haar diensten uitvoert, kan de Partner kosteloos een klacht indienen bij ikhouvanshoppen.nl door een e-mail te verzenden aan het emailadres partners@ikhouvanshoppen.nl met als onderwerp “klacht”.
 • Binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van ikhouvanshoppen.nl telefonisch of schriftelijk contact met de Partner opnemen om de klacht te bespreken en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen.
 • In het geval dat de Partner en de medewerker van ikhouvanshoppen.nl de klacht niet hebben kunnen oplossen, kan de Partner de klacht kosteloos aan de klachtencommissie van ikhouvanshoppen.nl (hierna: “de Klachtencommissie”) voorleggen door de klacht tezamen met een deugdelijk gemotiveerde toelichting waarom de aangedragen oplossing niet toereikend is te mailen naar: partners@ikhouvanshoppen.nl met als onderwerp “klachtencommissie”.
 • De Klachtencommissie zal binnen een termijn van 30 dagen na een deugdelijke aanmelding (zie lid 3) schriftelijk uitspraak doen, tenzij er nader onderzoek noodzakelijk is. Indien dit onderzoek er toe leidt dat de termijn verlengt wordt, dan zal de Klachtencommissie de Partner daar over informeren.
 • De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van ikhouvanshoppen.nl en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens ikhouvanshoppen.nl. De Partner vrijwaart ikhouvanshoppen.nl volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
 • De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Partnersschap over te dragen aan een derde, tenzij ikhouvanshoppen.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • ikhouvanshoppen.nl is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. ikhouvanshoppen.nl informeert Partners 15 dagen, of zoveel langer als ikhouvanshoppen.nl redelijk acht voor de Partner om technische en commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Partner zijn Verkoopaccount als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan partners@ikhouvanshoppen.nl. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen op de Omgeving worden gepubliceerd. Indien een Partner na kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en daarmee vervalt zijn opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarde te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount.
 • De opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als ikhouvanshoppen.nl de Gebruikersvoorwaarden wijzigt i) op basis van een wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht.
 • Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 • De Partner stemt er mee in dat ikhouvanshoppen.nl haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij ikhouvanshoppen.nl bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails).
 • De Partnersvoorwaarden en het Partnersschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Midden-Nederland, locatie Almere.

Bijlage 1

Algemene Voorwaarden [NAAM PARTNER]

[BEDRIJFSVORM] [BEDRIJFSNAAM] (hierna: BEDRIJFSNAAM) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXX en is gevestigd aan [STRAAT] [NUMMER] ([POSTCODE]) te PLAATS.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Partner worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Partner;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • ikhouvanshoppen.nl: de besloten vennootschap ikhouvanshoppen.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83119019 en is gevestigd aan Xenonstraat 156 (1362GH) te Almere, de aanbieder van het Platform. Op het Platform worden uitsluitend ecologische / duurzame producten aangeboden;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Koper of Partner in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Partner.
 • Partner: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Partner en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Platform: het platform van ikhouvanshoppen.nl waarop Partner zijn producten aanbiedt aan Kopers;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Partner gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Partner op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Partner en Koper.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Partner gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Partner niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Partner passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Partner daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Koper dient de koopprijs te betalen aan ikhouvanshoppen.nl, via een van de door ikhouvanshoppen.nl aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan ikhouvanshoppen.nl wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald.
 5. ikhouvanshoppen.nl zal zich namens de Partner – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Partner op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De Partner zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  5. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Bij producten:

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Partner mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten bij de Partner heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Partner heeft ontvangen. ikhouvanshoppen.nl mag namens de Partner, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Partner: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Partner heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Partner heeft ontvangen.
  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Partner mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 5. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 6. Indien de Partner al dan niet middels/via het Platform de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Indien de Partner de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Partner hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Partner.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Partner. Dit hoeft niet als de Partner heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Partner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Partner niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Partner aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de Partner een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Partner is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de Partner de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de Partner heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen.
 9. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 1. Als de Partner de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
 2. ikhouvanshoppen.nl vergoedt namens de Partner alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Partner de herroeping meldt. Tenzij de Partner aanbiedt het product zelf af te halen, mag ikhouvanshoppen.nl wachten met terugbetalen tot de Partner het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. ikhouvanshoppen.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ikhouvanshoppen.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

De Partner kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Partner dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Partner geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de Partner worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. . de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Partner de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Partner geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en
  2. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Partner producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Partner geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Partner dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. De Partner staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Partner, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Partner kan doen gelden indien de Partner is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Partner, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 1. De Partner zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Koper kan kiezen om het product te laten bezorgen op een afleveradres of om het product af te halen in de fysieke winkel.
 3. Het Platform biedt online en offline lokaal producten of diensten aan via een lokale marketplace store. Shoplokaal is een initiatief om de lokale markt te ondersteunen. In het geval Koper via Shoplokaal producten aanschaft, is er een mogelijkheid om de producten ook lokaal op te halen mits de partner dit als optie aanbiedt. Koper dient dan naar de fysieke winkel te gaan teneinde aldaar de transactie plaats te laten vinden.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Partner kenbaar heeft gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Partner geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Partner ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door ikhouvanshoppen.nl wordt terugbetaald.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Partner tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Partner bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opzegging:

 1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  2. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Partner voor zichzelf heeft bedongen.
 5. Verlenging:

 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 7. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 8. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 9. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 10. Duur:

 11. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ikhouvanshoppen.nl te melden.
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ikhouvanshoppen.nl is gewezen op de te late betaling en ikhouvanshoppen.nl de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ikhouvanshoppen.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. ikhouvanshoppen.nl kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 1. De Partner beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Partner.
 3. Bij de Partner ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Partner binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Op overeenkomsten tussen de Partner en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: (Bekijk voor de juiste naam van de verkoper, de bestellingsinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.)
Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.
E-mail:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 • de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
 • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*.
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Copyright © 2021-IKVANSHOPPEN.NL. Designed and posted by Websitebooster